ဝေးလံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမည်သို့လတ်ဆတ်စေနိုင်သနည်း။

2021-06-22

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်အမှန်ပင်ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက် distribution, especially in the long-distance transportation process, once the preservation work is not done well, the ဟင်းသီးဟင်းရွက်s are not good in appearance, and the ဟင်းသီးဟင်းရွက်s are corrupt and inedible. Therefore, it is particularly important to do a good job of protecting fresh ဟင်းသီးဟင်းရွက်s. So how to keep ဟင်းသီးဟင်းရွက်s fresh during long-distance transportation? What are the methods for keeping ဟင်းသီးဟင်းရွက်s fresh during long-distance transportation?
Four common fresh-keeping methods for ဟင်းသီးဟင်းရွက် long-distance transportation

“ ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ load မလုပ်ခင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်s, the ဟင်းသီးဟင်းရွက်s and the carriage should be lowered to a suitable temperature for transportation, and the refrigeration equipment should be turned off when loading and unloading.
ကားကိုတင်ပြီးလျှင်တံခါးအဖွင့်အရေအတွက်လျှော့ချပြီးလေအေးပေးစက်ဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားပါ။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလေထုစီးဆင်းမှုကိုလျှော့ချပါဟင်းသီးဟင်းရွက်s during transportation, because the flow of air will cause the loss of moisture in the ဟင်းသီးဟင်းရွက်s. This is why many people put ဟင်းသီးဟင်းရွက်s in the cellar instead of outside.
⑶The packaging of ဟင်းသီးဟင်းရွက်s is also particular, because the permeability of the packaging determines the degree of moisture loss of ဟင်းသီးဟင်းရွက်s. Generally speaking, we use cartons or paper bags to pack. Compared with unpackaged ဟင်းသီးဟင်းရွက်s, it can effectively reduce moisture lost.
⑷There is also a need to maintain the humidity of the ဟင်းသီးဟင်းရွက်s and the air, as well as shade, especially in the hot summer, it is still necessary to maintain the humidity of the ဟင်းသီးဟင်းရွက်s, but it should not be too humid, moderate is good, we can spend a certain time Pour a little water on it.